Lenkjer

Klikk på kategoriane under.

Allment

DOKUMENTASJONSPROSJEKTET Her finner du blant annet matrikkelutkastet fra 1950,med ca. 85.000 lister over fast eiendom i Norge ordnet etter stigende gårdsnummer innenfor hver kommune, utarbeidet av Finansdepartementet. Matrikkelrevisjonen ble aldri fullført, og Finnmark fylke mangler. Derfor snakker man om et utkast.

Her finner du også Bustadnavnregisteret ved Navnegransking ved Universitetet i Oslo, som omfatter navn på bosteder (gårder, bruk og plasser) fra ti fylker i landet, ordnet etter stigende gårdsnumre innenfor hvert herred. Registeret består av ca. 109 000 arkivkort med opplysninger om skriftform, uttaleform med preposisjon og evt. dativform, eldre skriftformer, andre skriftlige eller muntlige former av navnet og ofte kommentar, f.eks om topografi, særtrekk i dialekten og navnetolkning.

Norgesglasset ble avsluttet 30. september 2010. NORGESKART er Kartverkets åpne og gratis kartløsning. 

Mange medlemmer og lokallag i Landslaget for lokalhistorie er opptekne av namn.

LOKALHISTORIEWIKI er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI). Det er først og fremst frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den dekker som skriver artikler og laster opp bilder.

Her finn d også stoff om stadnamn, sjå t.d. om Hemli i Eidsvoll.

Stadnamn

NORSKE GAARDNAVNE O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, og inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen. De er ordnet herredsvis og etter stigende gårdsnumre.

Denne sida gir deg mulighet til å søke på norske stedsnavn som er behandlet i Norsk stadnamnleksikon, redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, 4. utgåva, utgitt av Det Norske Samlaget i 1997.

STADNAMNTENESTA Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåten av stedsnavn, men kan også gi råd om navnsetting og svare på spørsmål om stedsnavn og stedsnavnbruk generelt. 

STATENS KARTVERK Statens kartverk har forvaltningsansvar etter lov om stadnamn. På disse sidene finner du nyttig informasjon om navnearbeidet i Statens kartverk.

LOV OM STADNAMN (stadnamnlova)

Statens kartverk: 2000 KVENSKE STADNAMN

KVENSK STEDSNAVNDATABASE. Databasen redigeres og oppdateres av Kvensk stedsnavntjeneste.

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De KVENSKE STEDSNAVNA vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

GÁISI Et nettsted som med tekst og bilder presenterer samiske stedsnavn i Kåfjord. Foreløpig er kun stedsnavn i Manndalen tilgjengelige.

Stadnamnloven gjelder hele det samiske språkområdet. Stadnamnloven skal sikre SAMISKE STEDSNAVN i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler og konvensjoner. Det stilles krav til bruk av korrekt stavemåte og bruk av samiske tegn.

PITESAMISKE STEDSNAVN synliggjøres/Bihtámsáme bájkkenamáj åvddånbuktem
Gjennom stedsnavnprosjektet i pitesamisk område har Árran dokumentert mange stedsnavn.

NORSK POLARINSTITUTT Det offisielle organet for vedtak om stedsnavn i norske polarområder. Dette innbefatter navnebestemmelser på Svalbard (inkl. Bjørnøya) og Jan Mayen med nære havområder, og Dronning Maud Land, Bouvetøya og Peter I Øy med nære havområder.

NORRØNE STEDSNAVN i England

Personnamn

LOV OM PERSONNAMN (namnelova) gjeldande frå 1.1.2003

Ivar Utnes nettsted med materiale om PERSONNAVN.

Internasjonalt

Afdeling for navneforskning har fået et nyt formidlingssite som er Danmarks eneste videnskabeligt baserede website om navne. Her findes eksempelvis "Månedens navn".

ICOS Det internasjonale rådet for stedsnavnforskning

NORNA Nordisk samarbeidskomite for namnegransking

UNGEGN Underavdeling Norden er ein del av FNs ekspertgruppe for geografiske namn (UNGEGN), ein FN-organisasjon som arbeider med standardisering av geografiske namn (stadnamn).

American Name Society Ny nettstad for American Name Society. The American Name Society was founded in 1951 to promote onomastics, the study of names and naming practices, both in the United States and abroad. It is a non-profit organization that seeks to find out what really is in a name, and to investigate cultural insights, settlement history, and linguistic characteristics revealed in names.

Focusing on the understanding of names in all forms, the Society provides members with several vehicles for the discussion and publication of onomastic theory, views and concepts.

 

Artiklar frå forskning.no

Norske stedsnavn - fra grav til Graff, fra tale til skrift
Vikingtidens stedsnavn lever fortsatt, men både dansketid og språkstrid har satt permanente spor på hva Norge og nordmenn heter.

Stedsnavnprofessoren - en utdøende rase?

Norsk navnesnobberi
Vi liker ikke snobberi i dette landet, bortsett fra i våre egne etternavn. Der skriver vi på gammel dansk, til tross for at det var tilfeldigheter som ga oss Wiig, Wahl og Krogh, skriver redaktør Nina Kristiansen i denne kommentaren.

Samiske navn ble fortiet
Som et ledd i nasjonsbyggingen på 1800-tallet ble samiske navn først undertrykt og deretter fortiet.

De kartla og navnga landet
Det er strid om mange norske stedsnavn. Danske offiserers valg av skrivemåte på 1700-tallet lever fortsatt, til tross for en nesten like gammel innsats med å få norske navn inn på kart og skilt.

Stadnamnsamlingar på Internettet

Sentralt stadnamnregister i Statens kartverk HER.

Stadnamn frå Møre og Romsdal kan du søkje HER.

Stadnamn i Nordland også HER.

Gloppen i Sogn og Fjordane: dyrenamn som stadnamn HER.

HORDANAMN. Vel møtt til kartsida som gjer det mogleg å søkja på stadnamnformer og tilhøyrande lydfiler frå Hordaland HER.

Stadnamnsamling på Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, finn du HER.

Telemark: Tinn finn du HER.
Ragnar Dybdal har valt ut 50 stadnamn i Tinn og gjeve forklaring på kva namnet tyder eller kjem av. Om du er interessert i å finne ut meir om stadnamn i Tinn, kan du no søkje i ein nyleg publisert database (2016) med kring 9400 Tinn-namn som namnegranskaren Gunhild Birkeland har samla inn gjennom mange år.

 

Litteratur

Names and Identities, redaktørar: Botolv Helleland, Christian-Emil Ore, Solveig Wikstrøm. Oslo Studies in Language, vol 4, No 2, 2012. 288 s.NETTUTGÅVE

 

JÆREN

Inge Særheim, "Hafrsfjord og nokre andre stadnamn kring fjorden på Nord-Jæren".


Inge Særheim: Stadnamn og sentralitet i eit jærsk jordbrukssamfunn frå jernalderen. HER